POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy dokument stanowi informację administratora danych osobowych sporządzoną na
podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).


§1. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Janusz Niedoba
wykonujący działalność gospodarczą pod firmą sklepowi.pl Janusz Niedoba pod adresem
ul. Zjednoczenia 96, 43-250 Pawłowice, NIP: 5481058291, REGON: 273439046.
2. Adres e-mail administratora danych: kontakt@sklepowi.pl.
3. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi
osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO
przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z
prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia
umowy z administratorem danych.
5. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania danych
osobowych klienta do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy, przekazanie tych
danych jest warunkiem zawarcia umowy w związku modelem biznesowym prowadzenia
działalności przyjętym przez administratora danych.
6. W przypadku przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz administratora danych
przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w
celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz
administratora danych.
7. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank
należytego wykonania umów zawartych z administratorem, w szczególności zapewnienia
ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie
tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy
administratorem danych a Bankiem.
8. W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania klientowi dokonania zapłaty ceny za usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
i udostępnieniem tej formuły przez administratora danych, podanie tych danych i
przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez administratora danych i w celu realizacji umowy
zawartej pomiędzy administratorem danych a Twisto Polska Sp. z o.o.
9. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą. Podstawowy zakres
danych przetwarzanych przez administratora obejmuje imię i nazwisko, adres do
doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.


§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na
podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów
rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności
w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu
internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie
uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
j) przekazanie danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:
– świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
– obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
k) przekazanie danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez
Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową
„Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a
także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich
umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące
usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w roz. II lit. j) i k),
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska Sp. z o.o.
4. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych
osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
5. Dane osobowe nie zostaną przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.


§4. Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach
związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin
przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach
rozliczeniowych przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawą o rachunkowości.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych
przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-
3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,
a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,
której dane dotyczą.


§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub
o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3
RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie
ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów
przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących,
które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu
administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane
dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany
zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem
i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.


§6. Profilowanie
Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób
automatyczny, w tym poprzez profilowanie.
Dla domu i ogrodu

Wszystko do Twojego ogrodu